Persoonsgegevens
Ertzberg CVBA streeft ernaar om alle meegedeelde informatie steeds up to date en correct weer te geven. Derhalve aanvaardt Ertzberg CVBA geen aansprakelijkheid voor enige informatie verstrekt op deze site.

Verklaring inzake persoonsgegevens
In het kader van de uitbating van de website van tweewaters.be worden mogelijks persoonsgegevens verwerkt. Ertzberg CVBA respecteert hierbij de Wet op de bescherming van de persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is door Ertzberg CVBA aangemeld bij de functionaris voor de gegevensbescherming. Deze functionaris ziet erop toe dat de verwerking in overeenstemming met de wet en de gedragsregels is.

Door middel van de verklaring inzake persoonsgegevens informeert Ertzberg CVBA u over de wijze waarop Ertzberg CVBA met uw persoonsgegevens omgaat die u via de website en/of op andere wijze aan ons verstrekt.

Nadere bepalingen inzake persoonsgegevens
Een gebruik van deze site vereist niet noodzakelijk dat u bepaalde informatie over uzelf verschaft of waarbij u vertelt wie u bent. Om onze dienstverlening aan u te optimaliseren verzoeken wij u om bepaalde persoonlijke gegevens mee te delen. Deze gegevens zouden kunnen worden gebruikt om:

- u online in staat te stellen wijzigingen in uw gegevens aan ons door te geven;
- u online in staat te stellen om producten aan te vragen;
- een service te kunnen verlenen die is afgestemd op uw wensen.

Zonder voormelde informatie kunnen wij onze opdracht niet naar behoren uitvoeren, noch met u corresponderen.

Gebruik persoonsgegevens
Ertzberg CVBA gebruikt de verzamelde persoonsgegevens enkel om aan de verwachtingen van de bezoekers van de site tegemoet te komen en zal deze gegevens enkel gebruiken voor het doel waarvoor u ze verstrekte. De doorgegeven persoonsgegevens worden enkel voor interne doeleinden gebruikt en worden niet overgemaakt aan derden, behoudens indien wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn.

Cookies
Deze site maakt gebruik van cookie om het verdere gebruik van de site door u te vergemakkelijken. Indien u niet wenst dat wij cookies gebruiken, kan u in u via de configuratie van uw pc ervoor zorgen dat wij niet langer cookies kunnen gebruiken.

Toegang tot de informatie
De persoonsgegevens die worden opgevraagd strekken ertoe om individualiseringsfuncties te kunnen gebruiken. Indien u dergelijke persoonsgegevens niet wenst te verstrekken, heeft dit geen nadelig gevolg. Mogelijks zijn evenwel bepaalde functies niet toegankelijk of kan de door u opgevraagde informatie niet worden aangeleverd.

Wijzigingen
Conform de toepasselijke regelgeving inzake verwerking van persoonsgegevens, kan u ons verzoeken de door u verstrekte persoonsgegevens te wissen of wijzigen. Indien u wenst uw persoonsgegevens in te kijken, te wijzigen, recht te zetten of te laten schrappen kan u steeds, via brief of mail , contact opnemen met: Ertzberg CVBA, Bondgenotenlaan 138 te Leuven of via info@tweewaters.be. Tevens kunnen wijzigingen aan deze website en de verwerking van de persoonsgegevens geschieden indien de wet dit vereist.

Contact
Indien u vragen zou hebben m.b.t. de privacy verklaring of andere vragen m.b.t. uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met Ertzberg CVBA op voormeld adres of via mail op het volgend mailadres info@tweewaters.be